Home » GON

GON

Speciale basisschool Pallieter
is gespecialiseerd in het begeleiden en onderwijzen van leerlingen met ernstige leerstoornissen, moeilijk lerende kinderen en leerlingen met gedrags-en/of emotionele stoornissen.
In de geest van onze schoolwerking besteden wij veel aandacht aan de individuele aanpak. De zorgvraag,
dus het kind primeert in ons project.
Voor de begeleiding van kinderen met ASS baseren we ons op een visie die vooral gestoeld is op een brede geïntegreerde aanpak.
Binnen onze scholengemeenschap komen ook kinderen met “dyspraxie” in aanmerking voor Gon-begeleiding.

Wat is GON?gonfolder.pdf
Het geïntegreerd onderwijs ( kleuter, lager, middelbaar en hoger onderwijs) is een samenwerkingsvorm tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Het is de bedoeling om de leerlingen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden de lessen te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp van gespecialiseerde mensen uit het buitengewoon onderwijs.
Al naargelang de zorgvraag kan de gon-begeleider een remedial teacher, pedagoog, kinesist, logopedist, psycholoog…zijn.