Home » Ons speelleerklasje

Ons speelleerklasje

In dit klasje helpen wij het kind de stap zetten van SPELEN
(zoals in de derde kleuterklas) naar LEREN (zoals in de lagere school),
op een manier waarbij het kind zich geborgen voelt.
Best komt uw kind rechtstreeks NA DE DERDE KLEUTERKLAS, zodat hij/zij niet eerst negatieve, vaak pijnlijke ervaringen heeft moeten opdoen van niet meekunnen… Vele kinderen ervaren immers op het einde van de derde kleuterklas teveel hiaten op allerlei domeinen.

We merken meestal op dat een groot percentage nog niet schoolrijp is. Ze kampen met specifieke lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden. Op het gebied van taal stellen we vaak een vertraagde spraak- en taalontwikkeling vast. Op motorisch vlak merken we tekorten voor fijne motoriek, lichaamsbesef, enz.
Ook emotioneel situeren er zich problemen; denken we aan de nog “speelse houding”, de onrijpheid om al constant met schoolse vaardigheden bezig te zijn, moeilijkheden in de omgang met anderen.

U merkt het al, zowel op het gebied van leren, werkhouding, omgang met anderen ondervinden deze kinderen nog moeilijkheden en vertonen zij enige achterstand.

In onze speelleerklas ervaart het kind de GROTE SCHOOL niet als een bedreiging!
Al spelend leert het de wereld kennen, is bezig met taal (spreken en Taalactivering) en rekenen (spelen met hoeveelheden en getalbegrip) en met het verwerven van de noodzakelijke specifieke leervoorwaarden om tenslotte een voldoende leerrijpheid te bereiken, waardoor aan het eigenlijke leren lezen en leren rekenen kan begonnen worden.
In dit klasje is de nauwe samenwerking met de logopediste en de kinesiste van zeer groot belang. Zowel individueel als in kleine groepjes nemen zij een groot gedeelte van de specifieke training en ondersteuning in het leerproces voor hun rekening.

Sommige kinderen kunnen na de speelleerklas terug naar de gewone basisschool. Zij beginnen dan met een jaartje vertraging, maar zijn wel schoolrijp en krijgen nog een jaartje extra begeleiding vanuit onze speciale basisschool.
Graag werkten we nog meer preventief. Teveel kinderen starten schoolonrijp en doen het eerste leerjaar over. Er wordt dan dikwijls onvoldoende aan de specifieke hiaten en/of voorwaarden gewerkt, waardoor de basis onvolledig blijft met alle gevolgen …

Kinderen met voldoende capaciteiten die om de een of andere reden dienen bijgewerkt te worden, kunnen daadwerkelijk terug en maken een goede loopbaan door in de gewone basisschool, na een specifieke behandeling van hun leerproblemen in de speciale basisschool!